Grafik Perkembangan Dosen Fakultas


Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt.

Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany., S.Si., M.Si., Apt.

Isriany Ismail, S.Si., M.Si.,Apt.

Haeria, S.Si, M. Si.Apt

Nursalam Hamzah,S.Si, M.Si., Apt.

Surya Ningsi, S. Si., M.Si., Apt.

Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.

Muh. Fitra, S.Si, M.Farm., Apt

Afrisusnawati Rauf,S.Si, M.Si, Apt

Syamsuri Syakri,S.Farm., M.Si, Apt

Karlina Amir Tahir,S.Si, M.Si, Apt

Muh. Rusdi,S.Si, M.Si, Apt

Asrul Ismail,S.Farm, M.Sc., Apt.

Alifia Putri F, S.Farm., M.Farm., Klin., Apt

Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes.

Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS.

Irviani Anwar Ibrahim, S.KM.,M.Kes.

Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes.

Hj. Syarfaini, S.KM., M.Kes.

Nurdiyanah S, SKM., MPH.

Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes

Dr. St. Raodhah, S.KM., M.Kes.

Emmy Bujawati, SKM., M. Kes.

Muhammad Rusmin, SKM.,MARS

Azriful, SKM., M. Kes

Hj. Dwi Santy Damayati, SKM., M. Kes

Habibi,S.K.M., M.Kes

dr. Andi Faradillah, SKM, M.Kes

Sukfitrianty Syahrir,S.K.M., M.Kes

Abd. Majid HR. Lagu,S.K.M., M.Kes

Dr. Nur Hidayah, S,Kep., Ns., M.Kes.

dr. Rosdianah, S.Ked., M. Kes.

Risnah, S.Kep., Ns.,M.Kes.

Hasnah, S.Sit., M.Kes.

Arbianingsih, S.Kep., Ns.,M.Kes.

Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes.

Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns.,M.Kes

Patima, S.Kep.Ns.,M.Kep.

dr. Asriani, S.Ked.

dr. Azizah Nurdin, S.Ked., M.Sc.

Ani Auli Ilmi, S. Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom

Syisnawati, S.Kep., Ns.

Huriati, S.Kep. Ns, M.Kes

dr. Ulfah Rimayanti, S.Ked.

Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., M.Keb.

Firdayanti, S.Si., T., M.Keb.

dr. Najamuddin, M.Kes.

dr. Nadyah, S.Ked.,M.Kes

dr. Rini Fitriani, S.Ked.,M.Kes

dr. Nurhira Abd. Kadir, Ked., M.P.H

dr. Syatirah, S.Ked.,M.Kes., SpA

dr. Dewi Setiawati, S.Ked.,S.POG., M.Kes

dr. Andi Tihardimanto Kamaruddin,S.Ked.,M.Kes

dr. Darmawansyah Syakir,S.Ked., M.Kes

dr. Miswani Mukani Syuiab, S. Ked.,M.Kes

dr. Rauly Rahmadani, S.Ked., M.Kes

dr. Andi Sitti Rahma, S.Ked.

dr. Jelita Inayah Sari, S.Ked.

dr. Henny Fauziah, M.Kes

Dwi Wahyuni Leboe,S.Si., M.Si.

Nurshalati Tahar, S.Farm, M.Si., Apt.

A. Tenriugi Daeng Pine,S.Si., M.Si.

Muh. Ikhlas Arsul, S.Farm., M.Si., Apt.

Samsiana,S.K.M., M.Kes.

Syahrul Basri,S.K.M., M.Kes.

Munawir Amansyah,S.K.M., M.Kes.

Nildawati,S.K.M., M.Epid.

A. Syamsiah Adha,S.Gz., M.Ph.

Syahratul Aeni, SKM, M.Kes.

A. Adriana Amal, S.Kep., Ners.

Syamsia Rauf, S.Kep, Ns.

Andi Budiyanto Adi Putra, S.Kep., Ners, M.Kes.

Anieq Mumthi'ah Al Kautsar, S.St

dr. Gerda Widya Nengsi, S. Ked

dr. Utami TrimurtiI Pratiwi, S. Ked

dr. Andi Irhamnia Sakinah, S. Ked

dr. A. Alfia Ayu Delima Amiruddin, S. Ked

dr. Fhirastika Annisha Helvian, S. Ked

dr. Trisnawaty, S.Psi., M.Psi, Psikolog

dr. Saharuddin, M.Kes.

dr. Purnaniswaty Yunus, S.Ked.

dr. Asrul Abdul Azis, S.Ked.

dr. Amelia Usmiah Musa, S.Ked.

dr. Arlina Wiyata Gama, S.Ked.

Nur Syamsi Dhuha, S. Farm.,M.si

Andi Tenri Ola Rivai, M.Kes

MUTHAHHARAH, S.KEP, NS, M.KEP

Nurul Fadhilah Gani, M.Kep

Ahmad J, S.Kep., Ns., M.Kep

Aidah Fitriani, S.Kep, Ns, M.Kep

Anieq Mumthia’ah Al Kautzar, S.SiT., M.Keb

BS. Titi Haerana, S.KM., M.Kes

Eka Hadrayani, M.Kep

Eva Yustilawati, S.Kep., Ns., M.Kep

Ferawati Taherong, M.Keb.

Munawir Amansyah, M.Kes

Syahrul Basri, M.Kes

Yudi Adnan, M.Kes

Rasdiyanah, M. Kep

Nurhidayah, M.Kep

Surahmawati., S.K.M., M.Adm.Kes

Tri Addya Karini, MPH

Yusma Indah Jayadi, M.Kes

Zilfadhilah Arranury, M.Kes

Ilhamsyah, M.Kep

Dian Rezki Wijaya, M.Kes

Ranti Ekasari, M.KM

Dian Ihwana Ansyar, M.Kes

Rimawati Aulia Insani Sadarang, M.PH

Nur Asma, M.Si

Nurul Khusnul Khotimah