Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG,M.Kes.
Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG,M.Kes.
Dekan
Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si.
Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si.
Wakil Dekan I
Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS.
Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS.
Wakil Dekan II
Dr. Patima, S.Kep, Ns, M.Kep.
Dr. Patima, S.Kep, Ns, M.Kep.
Wakil Dekan III

Nurman Najib S.Ag., MM.
Nurman Najib S.Ag., MM.
Kabag TU

Dr.Muh.Anwar Hafid,S.Kep.,M.Kes
Dr.Muh.Anwar Hafid,S.Kep.,M.Kes


dr. Rini Fitriani, M.Kes.
dr. Rini Fitriani, M.Kes.


Dr. Patima, S.Kep.Ns.,M.Kep.
Dr. Patima, S.Kep.Ns.,M.Kep.
Syisnawati, S.Kep., Ns
Syisnawati, S.Kep., Ns
Muh. Rusdi, S. Si., M.Si., Apt.
Muh. Rusdi, S. Si., M.Si., Apt.
apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin
apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin

Nama                    : apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin

NIP                       : 19880609 201903 2 008

Pangkat / Gol     : Penata (III/C)

Jabatan                 : Lektor

Jurusan                 : Farmasi

Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes
Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes
Dr. Bs. Titi Haerana, SKM., M.Kes
Dr. Bs. Titi Haerana, SKM., M.Kes
Anieq Mumthi'ah Al Kautzar,S. ST., M. Keb
Anieq Mumthi'ah Al Kautzar,S. ST., M. Keb
Zelna Yuni Andryani,S.ST., M.Keb
Zelna Yuni Andryani,S.ST., M.Keb

Ernawati, S.Sos, M.M.
Ernawati, S.Sos, M.M.
Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni